Betingelser

Betingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra Rocktape.no og tjenester fra Fysiofit AS til alle kunder i Norge som blir tilbudt gjennom denne nettsiden. 

For informasjon om GDPR og Personvernerklæring går du til denne siden.

Partene

Selger (videre kjent som “vi”, “oss”, “selger” o.l.)
Firmanavn: Rocktape Norge v/ Fysiofit AS
E-post: kontakt@rocktape.no
Telefonnummer: 9346 3943
Organisasjonsnummer: NO 913 761 936 MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen (videre kjent som “du”, “dere”, “de”, “deg” “kjøper” osv). 

Priser og informasjon om produktene

Privatpersoner:

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
Vi tar forbehold om trykkfeil eller at vi har skrivefeil i utgitt informasjon og at vi i disse tilfellene ikke kan levere som oppgitt.
Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen vil fremkomme før endelig bestilling skjer i nettbutikken.

Klinikk/Behandler:

Vi forutsetter et minimum handelsbeløp på kr. 1200,- eks.mva og frakt for at rabatterte priser blir gjeldende. Alle ordre under kr. 1200,- eks.mva og frakt vil bli solgt med samme priser som for Privatpersoner.
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er eks mva gitt at du/dere er registrert som Behandler/Klinikk i våre registre og logget inn når de ser priser.
Vi tar forbehold om trykkfeil eller at vi har skrivefeil i utgitt informasjon og at vi i disse tilfellene ikke kan levere som oppgitt.
Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen vil fremkomme før endelig bestilling skjer i nettbutikken.
Frakt tilkommer som standard på alle forsendelser.

Nyhetsbrev

Når du aksepterer betingelsene aksepterer du også at oppgitt e-post adresse blir benyttet til å sende deg nyhetsbrev.
Du står selvsagt fritt til å melde deg av nyhetsbrevet når det måtte passe. Vi vil ikke overlevere eller videreselge din e-post eller annen informasjon til andre.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av oss.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss, i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Når vi har mottatt din bestilling, vil vi uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg.
Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du kontakte oss så snart som mulig.

Betaling

Vi kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til deg. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.
Vi bruker Paypal som betalingsløsning for kredittkort for alle kunder. Det tilbys også Vipps som betalingsalternativ. Varer blir sendt så snart vi registrerer mottatt betaling via Vipps.
Bedriftskunder/Klinikker/Behandlere vil også ha muligheten til å bestille via faktura. Dette gjelder kun dersom bestilling skjer etter at vedkommende er registrert hos oss og er innlogget ved bestillingstidspunkt. 

Levering m.v.

Levering av varen fra oss til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Vi benytter oss av Posten/Bring sine tjenester. Dersom annet ikke er avtalt vil vi sende varene med standard forsendelse på billigste måte.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser.
Dette innebærer at du uten grunn kan returnere varen til oss selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar du angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene.
Meldingen fra deg til oss om bruk av angreretten bør av bevishensyn være
skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til oss.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Vi returnerer penger innen 14 dager etter at vi har mottatt varen, eller varen er gjort oss tilgjengelig per post/henting. Vi tar selvsagt ikke gebyrer for din bruk av angreretten, men vi forventer at du skal betale kostnadene for returforsendelsen i henhold til angrerettsloven.

Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til oss i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den. Du bør sende varen tilbake til oss i originalemballasjen hvis dette er mulig. Vi skal med andre ord ha muligheter til å selge varen videre uten at vi taper på det på grunn av skader på emballasje eller produkt.

Undersøkelse av varen

Når du mottar varen, anbefales det at det i rimelig utstrekning undersøkes om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Sjekk også at det stemmer med antall og type varer som er bestilt.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at det er oppdaget, gi oss melding om at du vil påberope seg mangelen.

Dine rettigheter ved forsinkelse

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
Oppfyllelse: Dersom vi ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Vi kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan vi fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper vi vår rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra deg, vil vi heve avtalen. Vi kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.
Vi  kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Vi  kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at det ikke kommer betaling.

Garanti

Garanti som gis av oss eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

Personopplysninger

Med mindre du samtykker til noe annet, kan vi kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til de under 15 år kan ikke innhentes med mindre vi har samtykke fra foreldre eller foresatte. Dine personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Vi kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis vi vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må vi innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. Vi må gi deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Ditt samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Du skal enkelt kunne kontakte oss, for eksempel pr telefon eller e-post dersom du har spørsmål om vår bruk av personopplysninger eller hvis du ønsker at vi sletter eller endrer personopplysningene.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med oss. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Scroll to Top